LDK3 - Århusbugtens Røde Rose 201835 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2018-06-16

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Hjemmeside:

Reglement:

Der roes efter DFfR´s langdistancereglement.

Der kræves langtursstyrmandsbevis i 25 km herrer og 25 km åben mix

Se regelsæt for deltagelse i coastalløb herunder:

 

Regelsæt for coastalregatta afviklet ifm. langdistancekaproninger sæsonen 2016

Organisatorisk er coastal regattaerne ifm. langdistancekaproningerne, hjemmehørende under Roaktivitetsudvalget/coastal.

Ved afvikling af coastal løb gennemføres løbene i henhold til disse regler, sølovene og evt. lokale regler for området, hvor coastal løbene gennemføres.

Deltagende hold under løb - også på en bane, skal ro i henhold til sølovene.

Specielt overhaling og vending /passage af bøjer kræver agtpågivenhed fra alle parter.

Den overhalende båd har pligt til at ændre/vige kurs og trække markant udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs ved anden båds overhaling.

Der må foretages overhaling ved bøjer, dog således at den overhalende båd trækker langt ud, og uden om den overhalede båd.

Kollisioner mellem deltagende både accepteres ikke. Ved evt. kollisioner er alle involverede parter forpligtet til at aflægge skriftlig/mundtlig erklæring om hændelsesforløbet over for løbs dommerne.

Dommerne kan, på baggrund af beskrivelser af hændelsesforløbet og samtale med de involverede, diskvalificere et/flere hold fra konkurrencen. Dommerne har alene kompetencen til at diskvalificere hold.

Både og løb                      

Deltagelse for såvel klub- som klub-mixhold.

Hver roer kan deltage i maksimalt 2 løb.

Klassen ”50+” er kun for roere fyldt 50 år eller ældre.

Den enkelte arrangør afgør selv, hvilke af de listede løb, der skal afvikles ved den enkelte regatta, ligesom der kan startes flere klasser/løb med samme start.

Længde på løb kan tilpasses efter lokale forhold, men bør tilstræbes at ligge tæt på løb a 3000 meter og 6000 meter.

Mixløb; Hold sammensættes med 1/2 af hvert køn i 2x og 4x+. Styrmand ikke indregnet, og der må ikke byttes plads under løbet.

Der beregnes ikke med handicapfaktor.

Både
Både skal være af typen coastalbåde.

Coastalbåde skal være påmonteret et tov, der minimum har bådens længde. Den ene tovende skal være fastgjort forsvarligt i bådens stævn, og kunne fungere som bugseringstov i tilfælde af dette skal ske. Modsatte tovende skal fastgøres, så denne kan håndteres af mandskabet.

Nummerering af både under løb
Roer siddende længst fremme i båden skal under løb være iklædt udleveret kulørt og nummereret overtræksvest, således at nummer på ryggen er tydelig at se.

Kulørte og nummererede overtræksveste leveres og udlånes af LDKU - følger LDKU dommer- kasse og grej. Udleveres ved holdets registrering ved regattakontoret.

Mandskab
Coastalbåde skal medbringe redningsveste, der lever op til international anerkendt standard, til hele mandskabet.

Er banen og løbet overvåget af minimum én ledsagebåd, skal coastalbådens styrmanden minimum være godkendt lokalstyrmand af hjemklubben, hvilket vil sige, at styrmanden skal have en vis styrmandserfaring.

Er banen og løbet ikke overvåget af minimum én ledsagebåd, skal coastalbådens styrmand være godkendt L-styrmand. L-styrmandsbevis skal fremvises ved registrering.

Det er den enkelte regattaarrangør der afgør om egen bane og løbene er overvåget eller ej, og hermed har ansvaret for offentliggørelse af styrmandskrav til den enkelte coastalregatta.

Styrmandsmøde, start, banen og mål
Styrmandsmøde afholdes senest 1 time før 1. start. Tid og sted for styrmandsmøde offentliggøres af arrangøren senest ved offentliggørelse af startliste til regattaen. 

Ansvarshavende styrmand fra hvert hold har mødepligt ved styrmandsmødet.

Start og mål markeres med bøjer.

Start sker over en startlinje, markeret som 2 synlige bøjemarkeringer på den udlagte bane.

Startende både, skal være ved startområdet, og være under startdommerens kommando senest 3 minutter før den officielt annoncerede starttid.

Startprocedure fastlægges og meddeles af startdommeren.

Start markeres som minimum med et kraftigt lydsignal og flagmarkering.

Starten sker samlet for både i hver klasse. Starttider tilpasses og meddeles af arrangørerne, ud fra lokale forhold. Er der flere hold tilmeldt i samme klasse/løb, end det er muligt at starte på én gang, kan klassen/løbet opdeles i flere heat. Hvis opdeling i flere heat, beregnes placeringerne ud fra ro tider i alle heat.

Den enkelte arrangør kan ved få tilmeldinger, beslutte at sammenlægge og gennemføre forskellige klasser/løb samtidig.

Lydsignal afgives som markering af start.

Passage af mål markeres med lydsignal.

Banen, hvorpå coastal løbene gennemføres, skal som minimum have 3 gule LDK-vendebøjer, som bådene skal runde / passere på ydersiden. Vinklen mellem ind - og udgangsretning må ikke være mindre end 45 grader.

Coastalbanen bør lægges sådan, at den ikke krydser eller snitter banen for LDK. Hvis de 2 baner krydser eller snitter hinanden, skal gøres tydeligt opmærksom på dette ved styrmandsmøderne.

Banen udlægges så vidt muligt så gennemroning af meter 6000, foregår 2 gange rundt på en bane.

Regatta
Udskrevne løb gennemføres som hovedregel kun ved minimum 3 tilmeldte både/hold i klassen.

Den enkelte arrangør kan lokalt afgøre om løb gennemføres med færre deltagere, ligesom der kan lægges klasser og starter sammen, hvis den enkelte arrangør finder dette formålstjenligt.

Der afvikles ikke turnering over flere regattaer.

Der skal være medaljer til alle startende klasser, dog således til nr. 1-3, hvor der er minimum 4 startende både i samme klasse, eller til nr. 1-2, hvis der er 4 eller færre startende både i samme klasse.

Praktik
LDK-dommer har primær dommeropgave ved coastalløb.

Arrangørerne skal stille frivillige til rådighed som hjælpere ved dommergerning.

  • ønskes banen overvåget, skal der stilles motorbåd til rådighed ved coastalløb, som følge/dommerbåd.

Kulørte og nummererede overtræksveste leveres og udlånes af LDKU - følger LDKU-dommer- kasse og grej.

Brugerrådet for ”Aarhus fælles vendebøjer” udlåner 3 stk. bøjer med kæder og ankre til arrangør, der afvikler coastalregatta, - kontakt Niels Iversen tlf. +45 2982 8120  [email protected]

Startgebyrer: C1X: 110,- kr. C2X: 220,- kr. C4X+: 540 kr. (inkl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).

Mandskabsledermøde:

10 km løb: Kl 9.30

25 km løb: kl 12.30

Coastalløb: kl. 13.00

Adresse: Egå Marina, Egå Marina, Egå Havvej 47, 8250 Egå, 8250 Egå

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber